archive-kz.com » KZ » V » VKGU.KZ

Total: 1416

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  26 қосылған Толығымен Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы форум љтті Бџгін Љскеменде Нђр Отан ХДП Шыѓыс Ќазаќстан филиалыныњ облыстыќ коррупцияѓа ќарсы форумы љз жђмысын бастады Іс шара С Аманжолов атындаѓы ШЌМУ дыњ 5 ші ѓимаратында љтті Оныњ жђмысына облыс ѕкімініњ міндетін атќарушы Серік 2009 11 25 қосылған Толығымен Ќазаќ ѕндерін орындаушы Татьяна Бурмистрова студенттермен кездесті Жуыќта университетімізде облыс ѕкімініњ арнайы шаќыруымен Шыѓыс аймаѓына келген ЌР халыќ ѕртісі атаќты ќазаќ ѕндерін орындаушы Татьяна Бурмистрова студенттер ќауымымен кездесті Дѕрігер психиатр мамандыѓын тамамдаѓан ол 10 жасынан баcтап Наѓыз ќазаќ 2009 11 23 қосылған Толығымен Жыр м шайрасы Шы ыс аза стан облысты Шабыт мектебіні рыл анына 15 жыл толуына байланысты ткізілген облыс а ындарыны жыр м шайрасына филология факультетіні студенттері де атысты азылар ал асыны шешімі бойынша аза тілі мен дебиеті маманды ыны екінші 2009 11 19 қосылған Толығымен 5 ші Жазѓы универсиаданыњ ќорытындысы шыѓарылды С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университеті 5 ші Жазѓы универсиада ќорытындысы бойынша елдіњ ењ џздік џш жоѓары оќу орны ќатарына енді Жалпы алѓанда елдіњ 76 жоѓары оќу орнынан келген 150 2009 11 18 қосылған Толығымен Жђлдыздарѓа жол С Аманжолов атындаѓы ШЌМУ да 9 ќарашада Per aspera ad astra Жђлдыздарѓа жол атты бірінші курс студенттерініњ онкџндігі басталды Аталмыш іс шара 17 ќарашада аталып љтетін Дџниежџзілік студенттер кџніне арналѓан 9 ќарашада ШЌМУ 5 ѓимаратыныњ акт 2009 11 14 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01 10

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-11 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  к рім атында ы 2009 10 24 қосылған Толығымен ШЌМУ студенттері ќалалыќ сенбілікке белесене ќатысуда Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ студенттері бџгін ќалалыќ сенбілікке белсене атсалысуда Жастар Спорт Сарайы мањындаѓы Џлбі љзенініњ жаѓасын тазалау ісіне ќатыстырылѓан Университеттіњ оќу ѓимараттарына ќатысты аумаќтарда да ѓимараттар ішінде де ќызу 2009 10 24 қосылған Толығымен Моњѓолия телеарнасы ќазаќ диаспорасына Ќазаќстан туралы деректі фильм кљрсетеді Моњѓолия Ђлттыќ телеарнасыныњ шыѓармашылыќ бригадасы Ќазаќстан туралы деректі фильмніњ тџсірілімін аяќтады Журналист Хавдалбариђлы Досан жѕне оператор Баяржарѓали Тогтохынныњ телезерттеуініњ басты таќырыбы Астана 2009 10 21 қосылған Толығымен Бізде ќонаќта Џндістан елшісі С Аманжолов атындаѓы ШЌМУ дыњ бас ѓимаратына Џндістанныњ Ќазаќстандаѓы тљтенше жѕне љкілетті елшісі Ашок Саджанхар келді Елші облыс орталыѓына Жастар саябаѓындаѓы Џндістанда ђлттыњ рухани кљсемі деп саналатын ђлы аќын Џндістан мен 2009 10 20 қосылған Толығымен Џкімет басшысы Астананыњ жања университеті АЌ Директорлар кењесініњ 1 ші отырысын љткізді АСТАНА ЌазАќпарат Ќазаќстан Республикасыныњ Премьер Министрі Кѕрім Мѕсімов Астананыњ жања университеті АЌ Директорлар кењесініњ 1 ші отырысын љткізді деп хабарлады Џкіметтіњ баспасљз ќызметінен Отырыс барысында рѕсімдік стратегиялыќ жѕне ішкі ђйымдастыру мѕселелерініњ жиынтыѓы 2009 10 19 қосылған Толығымен С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ профессоры Геннадий Мостовенко Ќазаќстанѓа интеллектуалдыќ тљњкеріс ќажет Мемлекет басшысыныњ еліміздіњ озыќ жоѓары оќу орны ѕл Фараби атындаѓы Ќазаќ ђлттыќ университетінде оќыѓан дѕрісінде даѓдарыстан шыѓудыњ жѕне Ќазаќстанныњ даѓдарыстан кейінгі дамуыныњ локомотиві интеллектуалдыќ тљњкеріс болуы керек 2009 10 16 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-10 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  бірінші курста бастарынан кешірген ызы тарын еске 2009 09 28 қосылған Толығымен ШЌМУ де білім беру жѕне ѓылым џдерістерін аќпараттандыру бойынша республикалыќ конференция ашылды Ќыркџйектіњ 24 інде Љскеменде Жоѓары оќу орындарындаѓы білім беру жѕне ѓылыми ќызметтерді аќпараттыќ ќамтамасыз ету деп аталатын екі кџндік республикалыќ конференция басталды Оны ЌР Білім жѕне ѓылым министрлігі Республикалыќ ѓылыми педагогикалыќ кітапхана 2009 09 25 қосылған Толығымен Кџшті ѕрі мыќты бол Љткен демалыс кџндері Ќазаќстанныњ барлыќ аймаќтарындаѓы ірі ќалаларда Џнемі кџшті ѕрі мыќты бол деген ђранмен республикалыќ фестиваль љтті Љскеменде іс шара Восток стадионында ђйымдастырылды Мђнда бђќаралыќ жџгіріс љткізіліп оѓан С Аманжолов 2009 09 17 қосылған Толығымен Корей тілініњ кабинеті ашылды Жуырда филология факультетінде корей тілі кабинетініњ ашылу салтанаты болып љтті Оѓан университет ректоры профессор Б Мамраев Квансон ќазаќ корей колледжініњ директоры Н Кан кљмекшілердіњ џйлестірушісі Джан Хён Гю консул Канн Мосе 2009 09 16 қосылған Толығымен Студенттер кинематографистермен кездесті Ќазаќстандаѓы ђлттыќ кино кџндері республикалыќ акциясы аясында еліміздіњ кинематографтар одаѓы љкілдері университетіміздіњ студенттерімен кездесті Бђл жексенбі кџні болатын сондыќтан жастардыњ ќонаќтармен сђхбаттасуѓа ѓана емес сондай аќ алѓашќы кљрсетілімі биыл жазда болѓан 2009 09 15 қосылған Толығымен Студенттермен кездесу С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде студенттердіњ Ќазаќстан Республикасы Парламенті Сенатыныњ депутаты Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік сыйлыѓыныњ иегері Тљлеген Мђхамеджановпен жѕне Ќазаќстанныњ халыќ ѕртісі Нђржамал Џсенбаевамен кездесуі болып љтті Екі саѓат ішінде 2009 09 14 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01 10

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-09 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  ђйымдастыру жѕне љткізу ісіне жоѓары оќу орындарыныњ ђстаздары белсене ќатысуда 27 ші жѕне 29 шы тамыз аралыѓында С Аманжолов атындаѓы ШЌМУ дыњ џздік оќытушылары Жарма Катонќараѓай Тарбаѓатай жѕне 2009 08 22 қосылған Толығымен Польша а о у а барады С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетіні магистранттары жарты жыл а Польша а о у а барма Олар Студенттермен алмасу ба дарламасы бойынша Польшаны Вроцлав аласында т жірибеден тетін болады Вроцлав университеті Польшаны е байыр ы ж не здік 2009 08 18 қосылған Толығымен Жастар йымдары жем орлы пен к рес жолында к ш біріктірмек Еліміздегі студенттерді 60 пайыздайы о у орнында ы жем орлы былысымен кезіккен Сондай а студенттерімізді отыз пайызы емтиханнан жа сы ба а алу шін немесе сессиясын жабу шін пара беруге зір аза стан студенттеріні Альянсы оз алысы ж ргізген 2009 08 07 қосылған Толығымен Р Білім ж не ылым министрлігіні ресми кілі та айындалды Р Білім ж не ылым министрлігінде ресми кіл пайда болды Ол лауазым а Р Б М стратегия ж не халы аралы арым атынас департаменті директоры болып істейтін ж не атал ан ведомствода 1993 жылдан бері ызмет ететін Серік 2009 08 05 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01 10 2012 12 12 11 19 10 15 09 26 07 5 06 11 05 23 04 21 03 16 02 11 01 11 2011 12

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-08 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  қосылған Толығымен Университетімізді биыл 2511 студент бітіріп шыќты 10 шілде кџні С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде тџлектерге џздік дипломдарды салтанатты тџрде табыс ету рѕсімі болып љтті Алдын ала есептеулер бойынша биыл еліміздіњ жоѓары оќу орындарын 191 мыњ 2009 07 14 қосылған Толығымен Ќђрметті студенттер ђстаздар жѕне ќызметкерлер Сіздерді Елбасымыздыњ игі бастамасымен Сарыарќаныњ тљсінде бой кљтерген еліміздіњ саясаты мен экономикасыныњ білімі мен ѓылымыныњ љнері мен мѕдениетініњ ђйытќысы болѓан ѕрбір ќазаќстандыќтыњ кљкірегіне маќтаныш сезімін ђялатќан ѕсем ќаламыздыњ мерекесі 2009 07 04 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01 10 2012 12 12 11 19 10 15 09 26 07 5 06 11 05 23 04 21 03 16 02 11 01 11 2011 12 17 11 13 10 11 09 13 08 6 07 11

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-07 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  Орыс емес тілде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен ѕдебиет атты жања мамандыќќа оќытудыњ кџндізгі сырттай жѕне жеделдетілген тџрі бойынша тџлектерді ќабылдау жарияланып отыр Аталѓан мамандыќ бакалавриатыныњ тџлегіне 2009 06 26 қосылған Толығымен Наградалар болаша алымдар а аза стан жо ары о у орындары студенттері арасында ы жаратылыстанушылы техникалы леуметтік гуманитарлы ж не экономикалы ылымдар бойынша 2009 жыл ы е здік ылыми зерттеу ж мысына жариялан ан республикалы конкурсты орытындысы шы арылды Конкурста екінші орын ал ан Халы аралы атынас 2009 06 17 қосылған Толығымен Сапарларыњ сѕтті болсын тџлектер С Тайбаѓаров атындаѓы Кљп салалы колледждегі соњѓы ќоњырау ѕсерлі ѕрі есте ќаларлыќ думанѓа айналды Іс шара љткен бесінші ѓимараттыњ акт залында бос орын болмады Салтанаттыњ иелері тџлектерден жѕне олардыњ оќытушыларынан 2009 06 16 қосылған Толығымен Еуропа а з жолымызбен С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университеті айма та ал аш ы болып Университеттерді лы Хартиясыны толы анды м шесі атанды 1988 жылы Еуропа жо ары о у орындарыны ректорлары бірініш рет еуропалы білім ке істігін алыптастыру 2009 06 08 қосылған Толығымен СЏРІНІП КЕТПЕ СЏРІНІП КЕТСЕЊ БОЛЃАНЫ Соњѓы кездері елімізде тџрлі діни бірлестіктер мен секталардыњ кљбейіп кеткені белгілі Іс ѕрекеттеріне мемлекет тарапынан баќылаудыњ ѕлсіздігін пайдаланѓан аталмыш ђйымдар еркінсіп Ќазаќстанныњ зањдарына ќайшы ќадамдарѓа баруда Осындай секталардыњ азѓыруына ђшыраѓан адамдар 2009 06 03 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01 10 2012 12 12 11 19

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-06 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  дизайнер Облысты Дельфий ойындарыны Веб дизайн аталымында ы бас ж лдені С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетіні шінші курс студенті Иван Михайлов же іп алды Университетті математикалы модельдеу ж не компьютерлік технологиялар кафедрасы осындай сайыстар а 2009 05 26 қосылған Толығымен Тџлектер назарына С Аманжолов атындаѓы ШЌМУ ніњ тарих мђражайы Ќош бол сџйікті университетім атты шара љткізеді Ќђрметті біздіњ тџлектеріміз Міне сіздердіњ кљптен асыѓа кџткен соњѓы ќоњырау кџндеріњіз де жетті Егер сіздер љздеріњізден кейінгі студенттерге 2009 05 21 қосылған Толығымен Ш МУ спортшыларыны табысы 13 ші ж не 15 ші мамыр аралы ында скемен аласында Р жо ары о у орындарыны V жаз ы универсиадасы аясында дзюдо к ресі бойынша сайыстар болып тті Университетімізді жігіттер ж не ыздар командалары ж лделі шінші орын а табан 2009 05 19 қосылған Толығымен М дениеттерді зара ы палдасты ы жолында лтты к бейту кестесі жо секілді лтты ылым да жо Кезінде Антон Павлович Чехов осылай деген еді лы жазушыны б л с здерін аза станды ж не ресейлік алымдар Рухани м дениет ж не геосаясат атты халы аралы 2009 05 15 қосылған Толығымен Е У докторантурасына абылдау жарияланды Л Н Гумилев атында ы Еуразиялы лтты университет 13 маманды бойынша докторантура а абылдау бастал анын жариялады Жыл сайын б л ма саттар а мемлекет ж з бюджеттік орын б леді С Аманжолов атында ы Ш МУ магистранттарымен кездесуде Е У доценті 2009 05 13 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-05 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  ды жетінші о у имаратында жо ары о у орындары мен колледжер арасында ы гір спорты бойынша чемпионат болып тті О ан барлы ы 46 спортшы атысты оларды 8 і С Аманжолов атында ы Ш МУ ды студенттері Орындар 2009 04 28 қосылған Толығымен Ќол кџресі бойынша чемпионат Љскеменде жоѓары оќу орындары мен колледждер арасында ќол кџресі бойынша чемпионат љтті Оѓан барлыѓы 13 команда ќатысты Командалыќ бірінші орынды С Тойбаѓаров атындаѓы колледж екіншіні медициналыќ колледж џшінші орынды 2009 04 28 қосылған Толығымен Ашыќ есік апталыѓы љтті 20 24 сѕуір аралыѓында С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќзаќстан мемлекеттік университетініњ психология жѕне педагогика факультетінде ѕдістемелік кењестіњ ашыќ есік апталыѓы болып љтті 21 сѕуірде Психология 22 сѕуірде Бастауыш білім берудіњ теориясы 2009 04 25 қосылған Толығымен Бай о ыр космодромы ша ырады Кеше бізді университетке Б йтерек бірлескен акционерлік к сіпорныны кадрлы ызмет басты ы Н рлан Алдамбергенов келді Онымен бірге университетімізге оны орынбасары да келді К сіпорын жа а рі экологиялы ауіпсіз Б йтерек атты арышты зымыран кешінін 2009 04 24 қосылған Толығымен Кітап м дениет білім ж не ылым шт ырлы ыны негізі 22 с уірде С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетіне бір топ жазушылар ат басын б рды Кітап м дениет білім ж не ылым шт ырлы ыны негізі жобасыны аясында ы республика айма тары бойынша іссапарларын аталмыш танымал 2009 04 23 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-04 (2016-02-15)
  Open archived version from archive •